Abbreviation: Acta Mech Sin

ISSN: 0567-7718 (Print) 1614-3116 (Electronic) 0567-7718 (Linking)

Impact Factor

Year Impact Factor (IF)
2016/2017 1.324
2015 0.832
2014 0.887
2013 0.616
2012 0.688
2011 0.86
2010 0.749
Other titles:
Li xue xue bao
Chinese journal of mechanics
Start year:
1985
Frequency:
Bimonthly, <2002-Feb. 2009>
Country:
Germany
Language:
English
Publisher:
<June 1986->: Beijing, China : Science Press
Website:
http://www.springerlink.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0567-7718

Previous Journal: Zhonghua wei zhong bing ji jiu yi xue

Next Journal: Redox biology