Abbreviation: An Hui Ji Shu Shi Fan Xue Yuan Xue Bao

ISSN: 1672-3589 (Print) 1672-3589 (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Journal of Anhui Technical Teachers College
Continued by:
An hui ke ji xue yuan xue bao [1673-8772]
Start year:
2001
End year:
2005
Frequency:
Bimonthly
Country:
China
Language:
Chinese
Publisher:
Fengyang : Gai Kan Bianjibu, 2001-2005.