Abbreviation: Beijing Da Xue Xue Bao Zhe Xue She Hui Ke Xue Ban

ISSN: 1000-5919 (Print) 1000-5919 (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Beijingdaxue xuebao
Beijing daxue xuebao
Journal of Peking University<1985->
Start year:
1973
Frequency:
Bimonthly
Country:
China
Language:
Chinese
Publisher:
Beijing : Beijing ren min chu ban she

Previous Journal: Acta Manilana

Next Journal: BMC nuclear medicine