Abbreviation: Chin Tob Sci

ISSN: 1007-5119 (Print)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Start year:
1979
Country:
China
Language:
English
Publisher:
Beijing: Zhongguo xue shu qi kan (guang pan ban) dian zi za zhi she