Abbreviation: Dalian Hai Yang Da Xue Xue Bao

ISSN: 2095-1388 (Print) 2095-1388 (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Journal of Dalian Ocean University
Dalian haiyang daxue xuebao
Start year:
2010
Frequency:
Bimonthly
Country:
China
Language:
Chinese
Publisher:
Dalian Shi : Dalian hai yang da xue xue bao bian ji bu