Abbreviation: Glob J Biochem

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.

Previous Journal: Zhongguo di fang bing xue za zhi

Next Journal: Crop protection