Abbreviation: Gong Ye Wei Sheng Wu

ISSN: 1001-6678 (Print) 1001-6678 (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Industrial microbiology
Start year:
1971
Frequency:
Bimonthly
Country:
China
Language:
Chinese
Publisher:
Shanghai Shi : Quan guo gong ye wei sheng wu ke ji qing bao zhan : Shanghai shi gong ye wei sheng wu yan jiu suo

Previous Journal: Laser physics

Next Journal: Fa yi xue za zhi