Abbreviation: Gu Sheng Wu Xue Bao

ISSN: 0001-6616 (Print) 0001-6616 (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Acta palaeontologica Sinica
Gushengwu xuebao<1996->
Start year:
1953
Frequency:
Bimonthly
Country:
China
Language:
Chinese
Publisher:
Beijing : Gu sheng wu xue bao bian ji wei yuan hui,