Abbreviation: Hua Xi Yi Ke Da Xue Xue Bao

ISSN: 0257-7712 (Print) 0257-7712 (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Huaxi yi ke da xue xue bao
Journal of West China University of Medical Sciences
Huaxi yike daxue xuebao
Continued by:
Sichaun da xue xue bao. Yi xue ban
Start year:
1986
End year:
2002
Frequency:
Quarterly
Country:
China
Language:
Chinese
Topics:
Medicine
Publisher:
Chengdu : Hua xi yi ke da xue, 1986-2002.
Publication type:
Periodicals