Abbreviation: Huanjing Huaxue

ISSN: 0254-6108 (Print) 0254-6108 (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Environmental chemistry
Huanjing huaxue
Start year:
1982
Frequency:
Bimonthly
Country:
China
Language:
Chinese
Publisher:
[Peking] : Zhongguo ke xue yuan huan jing hua xue yan jiu suo : Zhongguo huan jing ke xue xue hui huan jing hua xue zhuan ye wei yuan hui