Abbreviation: Hunan Nong Ye Da Xue Xue Bao

ISSN: 1007-1032 (Print) 1007-1032 (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Hunan nongye daxue xuebao
Journal of Hunan Agricultural University
Start year:
1956
Frequency:
Bimonthly
Language:
Chinese
Publisher:
Changsha : Hunan nong ye da xue xue bao bian ji wei yuan hui