Abbreviation: Hunan Yi Ke Da Xue Xue Bao

ISSN: 1000-5625 (Print) 1000-5625 (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Hunan yike daxue xuebao
Bulletin of Hunan Medical University
Continued by:
Zhong nan da xue xue bao
Start year:
1989
End year:
2003
Frequency:
Six no. a yea
Country:
China
Language:
Chinese
Topics:
Medicine
Publisher:
Changsha : Hunan yi ke da xue, 1989-
Publication type:
Periodicals

Previous Journal: Acta Botanica Hungarica

Next Journal: BMC Chemical Biology