Abbreviation: Jiangsu Gongye Xueyuan Xuebao

ISSN: 1673-9620 (Print) 1673-9620 (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Journal of Jiangsu Polytechnic University
Continued by:
Changzhou Daxue xuebao. Ziran kexue ban
Start year:
2003
End year:
2010
Country:
China
Language:
English
Publisher:
Changzhou : Gai Kan Bianjibu