Abbreviation: Jilin Nong Ye Da Xue Xue Bao

ISSN: 1000-5684 (Print) 1000-5684 (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Acta agriculturae universitatis jilinensis
Jilin nongye daxue xuebao
Journal of Jilin Agricultural University
Start year:
1979
Frequency:
Quarterly
Country:
China
Language:
Chinese
Publisher:
Jilin Sheng Changchun Shi : Jilin nong ye da xue