Abbreviation: Jilin Xu Mu Shou Yi

ISSN: 1672-2078 (Print) 1672-2078 (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Jilin animal and veterinary medicine
Jilin animal husbandry and veterinary medicine
Jilin animal science and veterinary medicine
Jilin xumu shouyi
Start year:
1979
Frequency:
Bimonthly
Country:
China
Language:
Chinese
Publisher:
Changchun Shi : "Jilin xu mu shou yi" bian ji bu

Previous Journal: Rheumatology

Next Journal: F.A.S. public interest report