Abbreviation: Jin Dai Shi Yan Jiu

ISSN: 1001-6708 (Print)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Modern Chinese history studies
Start year:
1979
Country:
China
Language:
Chinese
Publisher:
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 1979-