Abbreviation: J Hydrodynam B

ISSN: 1001-6058 (Print) 1878-0342 (Electronic) 1001-6058 (Linking)

Impact Factor

Year Impact Factor (IF)
2016/2017 1.174
2015 0.776
2014 0.659
2013 0.582
2012 -
2011 -
2010 1.475
Other titles:
Journal of hydrodynamics
Shui dong li xue yan jiu yu jin zhan
Shui dong li xue yan jiu yu jin zhan B ji
Start year:
1990
Frequency:
Bimonthly
Country:
China
Language:
English
Publisher:
1990-<2001>: Beijing, China : China Ocean Press
Website:
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10016058

Previous Journal: VDI-Berichte

Next Journal: Die Rehabilitation