Abbreviation: Zhejiang Da Xue Xue Bao Li Xue Ban

ISSN: 1008-9497 (Print) 1008-9497 (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Journal of Zhejiang University. Sciences edition
Zhejiang daxue xuebao. Lixue ban
Start year:
1999
Frequency:
Monthly
Country:
China
Language:
Chinese
Publisher:
Hangzhou : Zhejiang da xue xue bao bian ji bu