Abbreviation: Kao Ku Jen Lei Hsueh Kan

ISSN: 0077-5843 (Print) 0077-5843 (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Bulletin of the Department of Archaeology and Anthropology
Guo li Taiwan da xue kao gu ren lei xue kan
Start year:
1953
Country:
China (Republic : 1949- )
Language:
Chinese, English
Publisher:
Zhonghua min guo, Taiwan, Taibei : Guo li Taiwan da xue wen xue yuan kao gu ren lei xue xi, 1953-