Abbreviation: Re Dai Zuo Wu Xue Bao

ISSN: 1000-2561 (Print) 1000-2561 (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Redai zouwu xuebao<1990->
Chinese journal of tropical crops
Start year:
1980
Frequency:
Semiannual
Country:
China
Language:
Chinese
Publisher:
Hainan Dao Dan Xian : Zhongguo re dai zuo wu xue hui : Distributed [by] Hua nan re zuo yan jiu yuan ke ji qing bao yan jiu suo, 1980-