Abbreviation: Sapienza

ISSN: 0036-4711 (Print) 0036-4711 (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Start year:
1948
Country:
Italy
Language:
Italian
Publisher:
Napoli [etc.] San Domenico Maggiore [etc.]

Previous Journal: Pracovni Lekarstvi

Next Journal: Archivos de odonto estomatologia