Abbreviation: Sheng Wu Hua Hsueh Tsa Chih

ISSN: 1000-8543 (Print) 1000-8543 (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Chinese biochemical journal
Continued by:
Zhongguo sheng wu hua xue yu fen zi sheng wu xue bao
Start year:
1985
End year:
1997
Frequency:
Bimonthly
Country:
China
Language:
Chinese
Topics:
Biochemistry
Publisher:
[Peking] : Beijing da xue chu ban she, 1985-1997.
Publication type:
Periodicals