Abbreviation: Sheng Wu Wu Li Hsueh Bao

ISSN: 1000-6737 (Print) 1000-6737 (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Sheng Wu Wu Li Xue Bao
Acta biophysica sinica
Start year:
1985
Frequency:
Quarterly
Country:
China
Language:
Chinese
Publisher:
Beijing Zhong Ge Sheng Wu Wu Li Hsueh Hui

Previous Journal: Clinical Biochemistry

Next Journal: The Antiseptic