Abbreviation: Shi Da Xue Bao

ISSN: 0583-0249 (Print) 0583-0249 (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Bulletin of Taiwan Normal University
Start year:
1956
End year:
199u
Frequency:
Annual
Country:
China (Republic : 1949- )
Language:
Chinese
Publisher:
[Taibei] : Taiwan sheng li shi fan da xue, 1956-