Abbreviation: Shi Jie Li Shi

ISSN: 1002-011X (Print) 1002-011X (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Shijie lishi
World history
Shi jie li shi
Start year:
1978
Frequency:
Bimonthly
Country:
China
Language:
Chinese
Publisher:
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she,