Abbreviation: Shui Li Yu Ye

ISSN: 1003-1278 (Print)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Start year:
1986
Frequency:
Bimonthly
Country:
China
Language:
Chinese
Publisher:
Wuhan ; Shui li yu ye bian ji bu, 1986-
Website:
http://eproxy.lib.hku.hk/login?url=http://cjn.lib.hku.hk