Abbreviation: Xiandai Shipin Keji

ISSN: 1673-9078 (Print) 1673-9078 (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Modern food science and technology
Xian dai shi pin ke ji
Start year:
2005
Frequency:
Monthly
Language:
Chinese
Publisher:
Guangzhou : Gai Kan Bianjibu, 2005-