Abbreviation: Xinjiang Nong Ye Ke Xue

ISSN: 1001-4330 (Print) 1001-4330 (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Xinjiang agricultural sciences
Agriculture science of Xinjiang<1980, 1>
Start year:
1959
Frequency:
Bimonthly
Language:
Chinese
Publisher:
Wulumuqi Shi : Xinjiang ren min chu ban she