Abbreviation: Zhong Yao Cai

ISSN: 1001-4454 (Print) 1001-4454 (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Zhongyaocai
Journal of Chinese medicinal materials
Start year:
1978
Frequency:
Monthly
Country:
China
Language:
Chinese
Topics:
China
Herbal Medicine
Materia Medica
Medicine, Traditional
Publisher:
Guangzhou Shi : Guo jia yi yao guan li ju Zhong yao cai qing bao zhong xin zhan,
Publication type:
Periodicals
Website:
http://open.oriprobe.com/journals/zyc/Journal_of_Chinese_Medicinal_Materials.htm