Abbreviation: Zhong Yao Tong Bao

ISSN: 0254-0029 (Print) 0254-0029 (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Bulletin of Chinese materia medica
Zhongyao tongbao
Continued by:
Zhongguo zhong yao za zhi
Start year:
1981
End year:
1988
Frequency:
Monthly
Country:
China
Language:
Chinese
Topics:
China
Pharmaceutical Preparations
Plants, Medicinal
Publisher:
Beijing : Zhongguo yao xue hui : Zhong yi yan jiu yuan, Zhong yao yan jiu suo, -1988.
Publication type:
Periodicals