Abbreviation: Zhongguo Haiyang Daxue Xuebao Ziran Kexue Ban

ISSN: 1672-5174 (Print) 1672-5174 (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Journal of Ocean University of China. Natural science edition
Periodical of Ocean University of China. Natural science edition
Start year:
2004
Frequency:
Bimonthly
Country:
China
Language:
Chinese
Publisher:
Qingdao : Zhongguo hai yang da xue xue bao bian ji bu, 2004-