Abbreviation: Zhongguo Yi Miao He Mian Yi

ISSN: 1006-916X (Print)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Chinese journal of vaccines and immunization
Zhongguo yimiao he mianyi
Start year:
2008
Frequency:
Bimonthly
Country:
China
Language:
Chinese
Topics:
China
Health Planning
Immunization Programs
Immunization
Vaccination
Publisher:
Beijing : Zhongguo ji bing yu fang kong zhi zhong xin
Publication type:
Periodicals

Previous Journal: Catalysis Communications

Next Journal: Odontologisk revy