Abbreviation: Zhongguo Sheng Hua Yao Wu Za Zhi

ISSN: 1005-1678 (Print) 1005-1678 (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Chinese journal of biochemical pharmaceutics
Zhongguo shenghua yaowu zazhi
Start year:
1976
End year:
2012
Frequency:
Bimonthly
Country:
China
Language:
Chinese
Topics:
Biopharmaceutics
Chemistry, Pharmaceutical
Drug Compounding
Publisher:
Nanjing : Zhongguo sheng hua yao wu za zhi bian ji bu
Publication type:
Periodicals