Abbreviation: Zhongguo Sheng Wu Hua Xue Yu Fen Zi Sheng Wu Xue Bao

ISSN: 1007-7626 (Print) 1007-7626 (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Chinese journal of biochemistry and molecular biology
Zhongguo shengwu huaxue yu fenzi shengwu xuebao
Start year:
1998
Frequency:
Bimonthly
Country:
China
Language:
Chinese
Topics:
Biochemistry
Molecular Biology
Publisher:
[Beijing] : Zhongguo sheng wu hua xue yu fen zi sheng wu xue hui, 1998-
Publication type:
Periodicals