Abbreviation: Zhongguo Yiyao Shengwu Jishu

ISSN: 1673-713X (Print) 1673-713X (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Chinese Medicinal Biotechnology
Start year:
2006
Country:
China
Language:
English
Publisher:
Beijing : Zhongguo Yiyao Shengwu Jishu Xiehui