Abbreviation: Zhonghua Shi Yan Wai Ke Za Zhi

ISSN: 1001-9030 (Print) 1001-9030 (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Zhonghua shiyan waike zazhi
Chinese journal of experimental surgery
Start year:
1984
Frequency:
Bimonthly
Country:
China
Language:
Chinese
Topics:
General Surgery
Publisher:
Wuchang : Zhonghua yi xue hui Hubei fen hui
Publication type:
Periodicals