Abbreviation: Ji Yin Zu Xue Yu Ying Yong Sheng Wu Xue

ISSN: 1674-568X (Print) 1674-568X (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Genomics and applied biology
Jiyinzuxue yu yingyong shengwuxue
Start year:
2009
Frequency:
Bimonthly
Country:
China
Language:
Chinese
Topics:
Genetics
Genomics
Publisher:
Guangxi Nanning Shi : "Ji yin zu xue yu ying yong sheng wu xue" bian ji bu
Publication type:
Periodicals